Vedtekter

Sist endret: 12.02.2010

Endret: 25.10 2007

 • Klubbens formål er å samle hesteinteresserte i alle kategorier.
 • Klubbens virksomhet skal være ideell, upolitisk og uten religiøst formål.
 • Medlemskap er gyldig fra innmeldelsesdato i det året det er betalt kontingent for. Medlemskap utløper etter en purring på kontingenten, og fortsatt ubetalt kontingent etter purringens utløpsdato. Fornying av medlemskap betinger innbetaling av utestående kontingent.
 • Medlemmer kan ekskluderes ved brudd på vedtektene eller hvis de på annen måte skader klubbens rykte og virksomhet.
 • Dersom et medlem/styremedlem blir ekskludert av grove grunner, eller går av frivillig innen tiden er ute, gis minst ett års karantene før personen igjen kan foreslås som nytt styremedlem.
 • Klubbens høyeste organ er årsmøtet som avholdes årlig i februar måned.
 • Klubbens daglige drift ivaretas av styret.
 • Innkalling til årsmøte skal være medlemmene i hende senest 4 uker før møtet.
 • Medlemmer over 15 år og med gyldig medlemskap har en stemme på årsmøtet.
 • Innkomne saker må være styret skriftlig i hende senest 10 dager etter medlemmet har mottatt innkallingen til årsmøtet.
 • Styret:
  Styret består av: leder, nestleder, sekretær, kasserer, 1. styremedlem, 1. varamedlem og 2. varamedlem, 1. valgkomité medlem 2. valgkomité medlem og Revisor.
  Leder og varaer er på valg hvert år, resterende velges for to år av gangen. For å sikre kontinuitet i styrets arbeide skal det søkes å rullere på de valgbare kandidatene slik at ca. halve styret er på valg hvert år.
 • Styret kan ved behov innkalle til ekstraordinært årsmøte som har samme myndighet som ordinært årsmøte.
 • Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte ved flertall.